Politica GDPR

 

INFORMARE / DECLARAŢIE CONSIMŢĂMÂNT ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL PROIECTULUI “Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului” cod SMIS 139753

 

 

● Contextul utilizării datelor

Fundația HEKS / EPER România este o persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în conformitate cu OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările sale ulterioare. Misiunea Fundației este de a susține persoanele din Romania care au nevoie de ajutor economic si social.

Proiectele noastre se adresează grupurilor marginalizate și vulnerabile din societatea românească. Pentru implementarea acestora, colaborăm cu organizații non-guvernamentale partenere din țară și străinătate. Din februarie 2018, Fundația HEKS/EPER Romania este furnizor acreditat pentru prestarea de servicii de informare, consiliere si medierea muncii.

 

În scopul îndeplinirii obligațiilor legale si contractuale care deriva din contractul de finanțare, aferent proiectului Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului” cod SMIS 139753, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dvs, dacă sunt oferite cu bună știință, de bună voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea Fundației HEKS / EPER sau a liderului de parteneriat Grupul de Acțiune Locală Țara Năsăudului sau a partenerilor Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, de exemplu prin diverse documente: prin intermediul unui formular web (precum platforma www.delucru-taranasaudului.ro) , formular editabil, prin formulare tipărite, prin discuție directă, prin e-mail sau telefonic, etc.

 

Odată ce ați înregistrat și/sau ați transmis date cu caracter personal către noi, prin mijloacele puse la dispoziție și descrise mai sus, ați fost de acord cu folosirea acestor date în conformitate cu aceasta informare.

Fundația HEKS / EPER România nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidențialitate a datelor.

 

În acest sens, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce derivă din contractul de finanțare aferent proiectului “Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului” cod SMIS 139753 poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, numele anterior, sexul, adresa de domiciliu/de reședința, data, locul și țara nașterii; cetățenia; cod numeric personal sau număr de identificare fiscală, după caz, starea civilă, seria și număr CI/BI/Pașaport, alte date din actul de identitate/ certificatul de naștere (nume, prenume părinți); date de contact (adresa de corespondență, telefon fix și mobil, fax, adrese electronice de e-mail, cont social media); poza dvs din actele de identitate, profesia, locul de muncă, informații legate de contractul de muncă; situație economică și financiară (inclusiv dețineri de părți sociale/acțiuni, funcții de administrare); date privind bunurile și proprietățile deținute, imaginea dumneavoastră (în cazul participării la diferite acțiuni/activități organizate în cadrul proiectului) semnătura. 

 

 

● De ce colectăm datele?

 

Centralizarea datelor se realizează cu următoarele scopuri:

 • Centralizarea documentelor justificative pe baza cărora veți participa la activitățile din proiect (informare, consiliere, cursuri de calificare, medierea muncii, angajare, dezvoltarea de afaceri). Aceste documente vor fi făcute publice partenerilor din proiect dar și instituțiilor care verifică veridicitatea acestora, aprobă cheltuielile aferente activităților din proiect și acordă recunoașterea oficială pentru documentele precum diplomele emise în urma cursurilor de calificare.
 • Trimiterea către furnizorii de formare profesională, subcontractori a datelor în vederea contactării și comunicării cu dumneavoastră.
 • Trimiterea către Autoritatea de Management a Programului Operațional Capital Uman, reprezentantă în proiect de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Vest a documentelor justificative pentru activitățile derulate.

 

● Cui facem disponibile datele dumneavoastră?

 

 • Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POCU, OIR NORD-VEST;
 • Autorități publice abilitate de lege sau cu care au fost încheiate protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională, autorități publice naționale/europene cu atribuții de control și supraveghere a utilizării fondurilor europene, precum și Comisiei Europene.
 • Partenerii din proiectul “Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului” cod SMIS 139753: Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Năsăudului, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă.
 • Instituții responsabile cu înregistrarea și monitorizarea programelor de formare și programelor de mediere a muncii.
 • Angajatorilor din GAL Țara Năsăudului.

 

 

● Cât timp gestionăm datele dumneavoastră?

 

În vederea realizării scopului menționat, Fundația HEKS / EPER România va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata derulării contractului de finanțare (termen de finalizare Decembrie 2023), până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului, termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, precum și perioada derulării POCU, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziție/ de ștergere. Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate.

 

Implementarea proiectului Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa Prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC; Cod apel POCU/827/5/2 dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Fundația HEKS / EPER pe durata de timp prevăzută în procedurile interne sau vor fi distruse.

 

 

● Utilizarea datelor în afara comunității UE.  

 

Transferurile de date în afara spațiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condițiile prevăzute de legislația specifică națională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

 

 

● Ce drepturi aveți în legătură cu datele dumneavoastră?

 

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție şi procesul individual automatizat.

 

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, Fundația HEKS / EPER România poate să refuze să dea curs solicitării.

 

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

Dumneavoastră aveți dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, printr-o solicitare adresată Fundației HEKS / EPER România.

Pentru a vă exprima aceste drepturi, puteți contacta echipa de implementare la adresa de e-mail: info@delucru-taranasaudului.ro și / sau la numărul de telefon: 0751 110 962.

 

 

În cadrul platformei de mediere, în vederea realizării CV-urilor și conturilor de anunț de angajare se vor solicita o serie de date specifice procesului de căutare a unui loc de muncă (nume, prenume, contact telefonic, studii, experiență profesională, competențe și aptitudini) respectiv procesului de promovare a unui loc de muncă vacant (nume companie, contact companie, cerințele postului). Acestea vor fi publicate în vederea vizualizării și evaluării.

 

 

În ambele cazuri, înțelegeți și sunteți de acord cu următoarele:

 • Nu veți folosi datele cuprinse în CV-urile Utilizatorilor Candidați și cele privind anunțurile de angajare din partea companiilor private decât cu scopul unic de recrutare de personal. 
 • Nu veți trimite mesaje cu caracter comercial conturilor realizate în platformă.
 • Nu veți utiliza în mod abuziv, neîntemeiat contactele puse la dispoziție de candidați și angajatori.
 • Nu veți prelua și copia datele în vederea utilizării lor în alte scopuri decât cele de recrutare de personal.

 

În calitatea de candidat (cu CV public) veți fi de acord cu contactarea de către companii în vederea angajării.

 

În calitatea de companie ce a publicat un anunț de angajare, veți fi de acord cu contactarea de către candidați în vedere depunerii CV-ului și angajării.  

 

Fundația HEKS / EPER România își rezervă dreptul de aprobare a CV-urilor și a anunțurilor de angajare redactate, platforma oferind administratorilor dreptul de publicare finală.

 

La solicitarea dumneavoastră, profilul creat pe platformă (CV-ul) și anunțurile de angajare pot fi suspendate, șterse sau modificate.

 

Prin citirea și acceptarea prevederilor prezentului document, dumneavoastră vă exprimați  consimțământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal menționate in prezenta informare, în scopul înregistrării in grupul țintă inclusiv prin publicarea lor (când este cazul) pe prezenta platformă online din cadrul proiectului “Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului” cod SMIS 139753

 

 

Sunteți de acord cu furnizarea de către Fundația HEKS / EPER România, de informatii/documente privind activitățile proiectului “Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului” cod SMIS 139753 prin:

 

 • apel telefonic, la numărul de telefon indicat;
 • platformă WEB;
 • poștă, la adresa de corespondență indicate;
 • poștă electronică, la adresa de email indicată;
 • contul de social media indicat;
 • SMS la numărul de telefon indicat;